Tue. Nov 29th, 2022

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼…̼”̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ê̼ ̼Đ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼ ̼r̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼6̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼à̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

{keywords}

B̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼

{keywords}

“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ê̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼”̼ ̼–̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼)̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *