T6. Th7 12th, 2024

Tháng: Tháng Bảy 2024

Vợ chồng hạnh phúc

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 𝚐𝚒𝚊, “𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 ấ𝚢” 𝚗ê𝚗 𝚕à𝚖 𝟷 𝚕ầ𝚗/𝚝𝚞ầ𝚗 để 𝚟ừ𝚊 𝚔𝚑𝚘ẻ 𝚕ạ𝚒 𝚐𝚒ữ 𝚐ì𝚗 𝚗𝚐ọ𝚗 𝚕ử𝚊 𝚑ô𝚗 𝚗𝚑â𝚗, 𝚔ẻ 𝚝𝚑ứ 𝟹 𝚔𝚑ó 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚌𝚑𝚎𝚗 𝚌𝚑â𝚗 𝚟à𝚘 đượ𝚌.…