T4. Th6 19th, 2024

N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ỷ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼

Cháu N.B.N. bị bố đẻ treo lên nhà vì lý do ngủ lại nhà người thân nhưng không xin phép.

C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼9̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ỷ̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼B̼.̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Trong clip, người bố đã dùng roi đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N..

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼B̼.̼N̼.̼.̼
̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼n̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼)̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼à̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼,̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼x̼e̼m̼.̼

H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼B̼.̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *