CN. Th6 16th, 2024

“̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ơ̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼è̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼à̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼è̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼”̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼.̼
Bé Hoàng và bé Vân

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼1̼5 ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼G̼i̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼G̼i̼a̼ ̼M̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ )̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.

̼ “m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼” ̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼&̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼G̼i̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

̼C̼ô̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼ch̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼

T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ .̼ S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼u̼y̼ ̼K̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ “̼s̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼” ̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼x̼ố̼i̼ ̼x̼ả̼.

̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

B̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ợ̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ “̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼” ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t.n̼ế̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼l̼ù̼ ̼l̼ù̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼“̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼Ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼, ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.

B̼à̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼B̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ù̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼r̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ồ̼m̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼.̼ ̼ ̼

H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼i̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼.̼

̼H̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼”̼.̼ K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ì̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼ú̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼-̼ ̼N̼V̼)̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ù̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼” ̼

T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ỉ̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼.

̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼o̼i̼l̼e̼t̼ ̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼â̼n̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼:̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼D̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼D̼ì̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ì̼a̼”̼. ̼V̼â̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ứ̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼ơ̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼è̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼à̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼è̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼D̼ì̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ơ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼c̼”̼.

Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

P̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼“̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ ̼r̼u̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼p̼h̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ì̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼é̼ ̼V̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼

V̼â̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼e̼m̼,̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼”̼.̼ D̼ẫ̼u̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼a̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ỡ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼u̼a̼”̼.̼ ̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

H̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼ ̼T̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼“̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼ ̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼m̼ ̼-̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼“̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼”̼.

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼…̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ”k̼h̼á̼c̼.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *