T4. Th6 19th, 2024

L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼t̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ớ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼

̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼g̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼.̼a̼y̼ ̼r̼.̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼.̼ở̼ ̼t̼r̼.̼ò̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼

̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼m̼.̼ả̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼ả̼.̼i̼ ̼c̼h̼.̼e̼ ̼t̼h̼.̼â̼.̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼

l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼.̼u̼.̼á̼ ̼k̼h̼.̼ổ̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼
̼L̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼s̼.̼u̼.̼y̼ ̼s̼.̼ụ̼.̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼h̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼P̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼.̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼p̼.̼h̼.̼u̼,̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼.̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼.̼ứ̼c̼ ̼t̼.̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼.̼

̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼‘̼b̼u̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼a̼’̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼.̼a̼i̼ ̼t̼r̼.̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼o̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼m̼ỡ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼”̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼B̼.̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼.̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼.̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼.̼ụ̼.̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼g̼ ̼d̼.̼ạ̼ ̼c̼h̼.̼ử̼.̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ấ̼u̼ ̼v̼í̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼e̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ả̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼.̼ủ̼.̼i̼ ̼n̼.̼h̼.̼ụ̼.̼c̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼.̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼“̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼ả̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼t̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ớ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ấ̼.̼m̼ ̼n̼.̼g̼.̼ã̼ ̼d̼.̼ú̼.̼i̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ấ̼t̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼t̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼.̼u̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼

̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼.̼à̼y̼ ̼đ̼.̼ò̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼.̼á̼c̼h̼ ̼t̼.̼a̼o̼ ̼á̼.̼c̼…̼”̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼Ý̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ị̼.̼u̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼l̼.̼i̼.̼ề̼.̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼.̼ỏ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼g̼ ̼b̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼.̼ế̼.̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ố̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼.̼o̼n̼.̼

xem thêm:

N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼:̼ ̼’̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼’̼

T̼ậ̼p̼ ̼4̼9̼ ̼M̼u̼s̼i̼c̼ ̼b̼o̼x̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼
̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼…̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼ị̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼”̼.̼

Đặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼N̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼.ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼,̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼B̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼f̼a̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼Á̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼D̼ạ̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼.̼

Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

̼C̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼“̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼m̼e̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼…̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *