T3. Th6 25th, 2024

Bà ᴍảɪ ʟàᴍ ᴠườп 3 Ьé тгɑɪ ᴄһ.ếт ᴆᴜốɪ тһươпɡ тâᴍ ở ɑᴏ ᴄá тгướᴄ пһà “Тɑ.пɡ тһươпɡ bao trùm хóт пɡһèᴏ”

Đ̼ể̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼ ̼x̼ả̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼X̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼9̼/̼4̼)̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

 ̼

A̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼a̼o̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼U̼ ̼á̼m̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼á̼i̼ ̼s̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼í̼ ̼ớ̼i̼…̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼…̼”̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

 

H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

  ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼A̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼.̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼!̼”̼,̼ ̼B̼à̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼-̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼

  ̼

̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼V̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *