T4. Th6 19th, 2024

Bảng lương công chức, viên chức trước và sau khi cải cách tiền lương | Báo Công Thương

4-5 minutes

Bảng lương công chức, viên chức hiện nay

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, từ ngày 1/7 sẽ thực hiện cải cách tiền lương.

Vậy nên, trước thời điểm này (ngày 1/1 đến hết ngày 30/6), tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành, dựa trên lương cơ sở và hệ số lương.

Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Trong đó, hệ số lương hiện hưởng đang được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ theo nguyên tắc công chức được bổ nhiệm vào ngạch nào thì được xếp lương theo ngạch đó.

Còn mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng căn cứ theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ.

Căn cứ vào những quy định này, bảng lương công chức viên chức từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6 được tính như sau:

Chi tiết bảng lương công chức, viên chức trước và sau khi cải cách tiền lương
Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức

Theo bảng lương này, tiền lương công chức thấp nhất là 2.430.000 đồng/tháng (tương ứng với hệ số 1.35 của công chức loại C) và tiền lương công chức cao nhất là 14.400.000 đồng/tháng (tương ứng hệ số lương 8.00 của công chức loại A3 nhóm 1).

Chi tiết bảng lương công chức, viên chức trước và sau khi cải cách tiền lương
Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp

Theo bảng lương viên chức nêu trên, tiền lương viên chức thấp nhất là 2.700.000 đồng/tháng (tương ứng hệ số 1.50) và cao nhất là 14.400.000 đồng (tương ứng hệ số 8.00).

Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 1/7

Theo dự kiến của Bộ Nội vụ, tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm hằng năm, bình quân tính từ năm 2025 là khoảng 7%/năm.

Nguồn lực cải cách tiền lương khoảng 562.000 tỷ đồng theo tinh thần nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết 27 này nêu rõ khi chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Chi tiết bảng lương công chức, viên chức trước và sau khi cải cách tiền lương
Ảnh minh họa

Cơ cấu tiền lương mới từ 1/7/2024 = Lương cơ bản + phụ cấp + tiền thưởng.

Trong đó, tiền lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương và tiền thưởng chiếm khonảg 10% tổng quỹ lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Lương cơ bản thay vì được tính theo công thức của hệ số x mức lương cơ sở thì sau khi cải cách, lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tính theo con số cụ thể theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thể hiện được thứ bậc trong hệ thống, cùng mức độ phức tạp công việc thì được hưởng lương như sau:

1 bảng lương chức vụ lãnh đạo;

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ;

3 bảng lương cho lực lượng vũ trang.

Phụ cấp cũng được sắp xếp lại theo nguyên tắc:

– Những loại phụ cấp có cùng tính chất thì sẽ được gộp lại thành một loại như ưu đãi theo nghề, trách nhiệm theo nghề, phụ cấp độc hại nguy hiểm gộp chung thành phụ cấp theo nghề…

– Các khoản phụ cấp độc lập thì được giữ lại, tiếp tục áp dụng gồm phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động…

– Bãi bỏ các loại phụ cấp đã được tính trong bảng lương như phụ cấp chức vụ, lãnh đạo hoặc phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị, xã hội… hoặc đã được gộp vào các loại phụ cấp khác như phụ cấp độc hại – nguy hiểm đã được gộp vào phụ cấp nghề…

– Bổ sung thêm một khoản phụ cấp là phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Thưởng là khoản tiền được bổ sung sau ngày 1/7/2024. Tiền thưởng chiếm khoảng 10% tổng quỹ lương nhưng không bao gồm phụ cấp. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn chưa có quy định cụ thể về cách tính thưởng, điều kiện để được hưởng tiền thưởng.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *