T3. Th6 25th, 2024

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ” ʜᴏ̛ɴ ᴋᴇ́ᴍ ɴʜᴀᴜ 61 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍxʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ɴᴜ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀɪ̀ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛᴀʏ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, “ʙᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ ʀᴇ̂̉ 24 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ 85 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍxʜ ᴛʀ ᴜɴɢ ǫᴜ ᴏ̂́ᴄ. ʜᴀɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʟɪ́ ɴʜ ᴄᴜ̛́ ᴜ ʜᴏ ᴀ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴀɴʜ – ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴇ̣̂ sɪ ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ʜᴜ̛ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙ ᴇ̣̂ɴʜ ᴠ ɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ɴɢʜɪ. ʜᴏ̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ɴɢʜɪ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛᴀ̂ɴ ᴅᴜ̛, ᴛɪ̉ɴʜ ɢɪᴀɴɢ ᴛᴀ̂ʏ (ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ).

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ʟᴀ̀ 1 ᴛʀᴏɴɢ 6 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴀɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 1983. ᴄʜɪ́ɴʜ ʙᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴀɴʜ ᴛᴜʏ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ̛ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ᴀ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆ ᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜɪ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ sᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄ ᴏ̂ ɴ ʜɪ ᴠɪ ᴇ̣̂ɴ, ᴄᴏ̀ɴ ʙᴇ́ ɴᴀ̀ᴏ s ᴜ̛́ᴄ ᴋʜ ᴏᴇ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ᴆᴏ́. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ 24 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴀ̣ᴄ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴀɴʜ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ.

ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴀɴʜ ᴛᴜʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ ɢɪᴀ̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣. ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴜ̛ᴜ ɪ́ᴛ ᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ, ᴠᴇ ᴄʜᴀɪ ᴆᴇ̂̉ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀.

ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴀ́ɴʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴏ̛́ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴀɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄʜ ᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ.

ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ, ʙᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴏɪ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆᴏ̣̂ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ᴋᴇ́ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂́ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀᴜ ᴋɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ, ʙᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ̉ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴜ̛ᴜ ᴠᴀ̀ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ, ᴠᴇ ᴄʜᴀɪ ɪ́ᴛ ᴏ̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂, ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ ʙᴜ̣ɴɢ, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ́ɴɢ ᴍᴇ̂́ɴ ᴀ̂́ʏ: “ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ, ʀᴏ̣̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃”.

ɴᴀ̆ᴍ 2001, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜɪ́ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪ́ ɴʜ ᴄᴜ̛́ ᴜ ʜ ᴏ̉ᴀ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏ̣ᴄ xᴏɴɢ, ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ. ᴀɴʜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ̉ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴆɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ. ᴠɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴆᴀ̃ sᴀ̆́ᴘ xᴇ̂́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆᴜ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ, ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴏ̂́ ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀. ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ, ʙᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴀɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴇ ᴛʜᴇ̣ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ. ʙᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5/2020 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̣̂ɴɢ ʀᴀ̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍxʜ.

ᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴇ̣ᴘ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ. ᴆᴇ̂̉ ʙᴜ̀ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴᴀ̂́ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴇ̂-ᴋɪᴘ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʙᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ, ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʟɪ̣ᴄʜ ʟᴀ̃ᴍ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴠᴀ́ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣̂ᴘ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴇ ᴛʜᴇ̣ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴍɪ̉ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ..

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ʙᴏ̣̂ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴᴄᴇᴘᴛ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́. ᴆᴀ sᴏ̂́ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴋʜᴀ̂ᴍ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀɪ ᴄᴀ̉ɴɢ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *